Legal services

Belgrade Law Office

Immigration Law in Serbia

Corporate Law

CRIMINAL PROCEEDINGS

Dispute resolution

Inheritance law

Tax

Family law and protection of the rights of the child

FOREIGNERS RIGHTS

LABOR LAW

Dispute resolution

CONTRACT LAW

Intellectual Property

Contact us

✓ Zastupanje u postupku prinudne naplate dugova na osnovu verodostojne i izvršne isprave
✓ Sastav predloga za izvršenje, prigovora i žalbi u izvršnom postupku
✓ Zastupanje na prinudnoj javnoj prodaji pokretnosti i nepokretnosti

✓ Osnivanje privrednih subjekata, predstavni[tava stranih društava i ogranaka u Republici Srbiji i regionu
✓ Sprovođenje celokupnog postupka registacije promene podataka o privrednim subjektima pred Agencijom za privredne subjekte
✓ Zastupanje u postupku statusne promene i pravne forme društva, uz sprovođenje celokup’nog postupka
✓ Pravni Due diligence i zastupanje u pregovorima
✓ Pružanje kompletne pravne podrške privrednim subjektima u svakodnevnom poslovanju

✓ Iniciranje pokretanja krivičnog postupka sastavom i podnošenjem krivičnih prijava i privatnih krivičnih tužbi
✓ Odbrana klijenata u svim opštim i posebnim krivičnim postupcima
✓ Odbrana maloletnika u skladu sa Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
✓ Zastupanje klijenta u svojstvu punomoćnik oštećenog u krivičnom postupku
✓ Zastupanje u postupcima naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode

✓ Zastupanje u sudskim postupcima naknade materijalne i nematerijalne štete (šteta na vozilu, šteta u vidu pretrpljenih telesnih povreda, šteta usled smrti ili teškog invaliditeta bliskog lica i sl.)
✓ Zastupanje u mirnom, vansudskom postupku naknade materijalne i nematerijalne štete
✓ Zastupanje pred svim osiguravajućim društvima u Republici Srbiji i inostranstvu
✓ Zastupanje u postupcima naknade štete usled ujeda psa
✓ Zastupanje pred poslodavcem i sudom povodom štete nastale na radu

✓ Zastupanje u ostavinskom postupku pred sudom i javnim beležnikom
✓ Zastupanje u postupku upisa prava svojine na nepokretnostima nakon sprovedenog ostavinskog postupka
✓ Sastavljanje testamenta
✓ Sastavljanje ugovora o raspodeli imovine za života
✓ Zastupanje u parničnim postupcima za kojim se javi potreba tokom i nakon okončanja ostavinskog postupka

✓ Poresko savetovanje sa pravnog aspekta
✓ Ukazivanje na poreske obaveze
✓ Ukazivanje na mogućnost zakonitog plaćanja manjeg poreza
✓ Pravna analiza poreskih rešenja i vođenje postupaka u slučaju nezakonitosti istih
✓ Analiza poslovanja privrednih subjekata sa poreskog aspekta u vezi preduzimanja pojedinačnih radnji, uz ukazivanje na njihove poresko-pravne posledice, kao i savetovanje u vezi sa postizanjem najboljih ekonomskih efekata takvih poslova sa poresko-pravnog aspekta

✓ Zastupanje u postupku sporazumnog razvoda braka i razvoda braka po tužbi
✓ Zastupanje u postupku podele bračne tekovine
✓ Zastupanje u postupku izmene odluke suda o modelu viđanja roditelja koji ne vrši roditeljsko pravo sa detetom, kao i odluke suda o visini alimentacije
✓ Zastupanje u postupcima pred Centrom za socijalni rad
✓ Zastupanje u postupku zaštite od nasilja u porodici

✓ Zastupanje stranih državljana u postupku dobijanja dozvole za privremeni boravak u Republici Srbiji
✓ Zastupanje stranih državljana i poslodavaca iz Republike Srbije u postupku dobijanja radne dozvole

✓ Zastupanje u svim vrstama radnih sporova
✓ Sastavljanje svih opštih akata i pravilnika poslodavca
✓ Analiza postojećih akata i modela akata iz oblasti radnog prava uz osvrt na nezakonita rešenja u postojećim aktima, sa predlozima za izmenu istih kako bi se upodobili prinudnim propisima
✓ Radno-pravno savetovanje
✓ Sastavljanje pojedinačnih akata, rešenja, modela akata uz osvrt na mišljenja ministarstva rada i aktuelnu sudsku praksu

✓ Zastupanje u postupcima povodom nezakonitog naplaćivanja naknade za obradu kreditnog zahteva od strane banaka
✓ Zastupanje u postupcima povodom nezakonitog naplaćivanja troškova obrade kreditnog zahteva kod Nacionalne korporacije za obradu kreditnog zahteva
✓ Zastupanje u postupcima povodom tzv. kursnih razlika (nezakonite odredbe ugovora o kreditu kojima su banke odobravale klijentima kredite u stranoj valuti po kupovnom kursu, dok su vraćanje kredita zahtevale u stranoj valuti po prodajnom kursu (koji je uvek veći od kupovnog kursa)

✓ Zastupanje u pregovorima povodom zaključenja svih vrsta ugovora
✓ Analiza i pravno savetovanje u vezi sa ponuđenim odredbama ugovora
✓ Sastavljanje ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, ugovora o poklonu, ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, ugovora o osnivanju d.o.o., ugovora o prenosu udela u d.o.o. i dr.

✓ Zastupanje u sudskim postupcima utvrđivanja prava svojine, kao i postupcima uznemiravanja svojine i državine
✓ Zastupanje u postupku deobe nepokretnosti prodajom (civilna deoba stvari)
✓ Zastupanje u postupku pregovora i kupoprodaje nekretnina
✓ Zastupanje u postupku pred Službom za katastar nepokretnosti (uknjižba, upis zabeležbi, upis prava plodouživanja, upis i brisanje hipoteke i sl.)
✓ Zastupanje u postupku ozakonjenja objekata
✓ Regulisanje svih poreskih i drugih komunalno administrativnih obaveza nakon zaključenja ugovora o prometu nepokretnosti
✓ Prikupljanje neophodne dokumentacije povodom prometa nepokretnosti