pravne usluge

Advokatska kancelarija Beograd

Izvršni postupak

Korporativno pravo

Krivični postupak

Naknada štete

Nasledno pravo

Poresko pravo

Porodično pravo i zaštita prava deteta

Prava stranaca

Radno pravo

Tužbe protiv banaka

Ugovorno pravo

Nekretnine

Kontaktirajte nas

✓ Zastupanje u postupku prinudne naplate dugova na osnovu verodostojne i izvršne isprave
✓ Sastav predloga za izvršenje, prigovora i žalbi u izvršnom postupku
✓ Zastupanje na prinudnoj javnoj prodaji pokretnosti i nepokretnosti

✓ Osnivanje privrednih subjekata, predstavni[tava stranih društava i ogranaka u Republici Srbiji i regionu

✓ Sprovođenje celokupnog postupka registacije promene podataka o privrednim subjektima pred Agencijom za privredne subjekte
✓ Zastupanje u postupku statusne promene i pravne forme društva, uz sprovođenje celokup’nog postupka
✓ Pravni Due diligence i zastupanje u pregovorima
✓ Pružanje kompletne pravne podrške privrednim subjektima u svakodnevnom poslovanju

✓ Iniciranje pokretanja krivičnog postupka sastavom i podnošenjem krivičnih prijava i privatnih krivičnih tužbi
✓ Odbrana klijenata u svim opštim i posebnim krivičnim postupcima
✓ Odbrana maloletnika u skladu sa Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
✓ Zastupanje klijenta u svojstvu punomoćnik oštećenog u krivičnom postupku
✓ Zastupanje u postupcima naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode

✓ Zastupanje u sudskim postupcima naknade materijalne i nematerijalne štete (šteta na vozilu, šteta u vidu pretrpljenih telesnih povreda, šteta usled smrti ili teškog invaliditeta bliskog lica i sl.)
✓ Zastupanje u mirnom, vansudskom postupku naknade materijalne i nematerijalne štete
✓ Zastupanje pred svim osiguravajućim društvima u Republici Srbiji i inostranstvu
✓ Zastupanje u postupcima naknade štete usled ujeda psa
✓ Zastupanje pred poslodavcem i sudom povodom štete nastale na radu

✓ Zastupanje u ostavinskom postupku pred sudom i javnim beležnikom
✓ Zastupanje u postupku upisa prava svojine na nepokretnostima nakon sprovedenog ostavinskog postupka
✓ Sastavljanje testamenta
✓ Sastavljanje ugovora o raspodeli imovine za života
✓ Zastupanje u parničnim postupcima za kojim se javi potreba tokom i nakon okončanja ostavinskog postupka

✓ Poresko savetovanje sa pravnog aspekta
✓ Ukazivanje na poreske obaveze
✓ Ukazivanje na mogućnost zakonitog plaćanja manjeg poreza
✓ Pravna analiza poreskih rešenja i vođenje postupaka u slučaju nezakonitosti istih
✓ Analiza poslovanja privrednih subjekata sa poreskog aspekta u vezi preduzimanja pojedinačnih radnji, uz ukazivanje na njihove poresko-pravne posledice, kao i savetovanje u vezi sa postizanjem najboljih ekonomskih efekata takvih poslova sa poresko-pravnog aspekta

✓ Zastupanje u postupku sporazumnog razvoda braka i razvoda braka po tužbi
✓ Zastupanje u postupku podele bračne tekovine
✓ Zastupanje u postupku izmene odluke suda o modelu viđanja roditelja koji ne vrši roditeljsko pravo sa detetom, kao i odluke suda o visini alimentacije
✓ Zastupanje u postupcima pred Centrom za socijalni rad
✓ Zastupanje u postupku zaštite od nasilja u porodici

✓ Zastupanje stranih državljana u postupku dobijanja dozvole za privremeni boravak u Republici Srbiji
✓ Zastupanje stranih državljana i poslodavaca iz Republike Srbije u postupku dobijanja radne dozvole

✓ Zastupanje u svim vrstama radnih sporova
✓ Sastavljanje svih opštih akata i pravilnika poslodavca
✓ Analiza postojećih akata i modela akata iz oblasti radnog prava uz osvrt na nezakonita rešenja u postojećim aktima, sa predlozima za izmenu istih kako bi se upodobili prinudnim propisima
✓ Radno-pravno savetovanje
✓ Sastavljanje pojedinačnih akata, rešenja, modela akata uz osvrt na mišljenja ministarstva rada i aktuelnu sudsku praksu

✓ Zastupanje u postupcima povodom nezakonitog naplaćivanja naknade za obradu kreditnog zahteva od strane banaka
✓ Zastupanje u postupcima povodom nezakonitog naplaćivanja troškova obrade kreditnog zahteva kod Nacionalne korporacije za obradu kreditnog zahteva
✓ Zastupanje u postupcima povodom tzv. kursnih razlika (nezakonite odredbe ugovora o kreditu kojima su banke odobravale klijentima kredite u stranoj valuti po kupovnom kursu, dok su vraćanje kredita zahtevale u stranoj valuti po prodajnom kursu (koji je uvek veći od kupovnog kursa)

✓ Zastupanje u pregovorima povodom zaključenja svih vrsta ugovora
✓ Analiza i pravno savetovanje u vezi sa ponuđenim odredbama ugovora
✓ Sastavljanje ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, ugovora o poklonu, ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, ugovora o osnivanju d.o.o., ugovora o prenosu udela u d.o.o. i dr.

✓ Zastupanje u sudskim postupcima utvrđivanja prava svojine, kao i postupcima uznemiravanja svojine i državine
✓ Zastupanje u postupku deobe nepokretnosti prodajom (civilna deoba stvari)
✓ Zastupanje u postupku pregovora i kupoprodaje nekretnina
✓ Zastupanje u postupku pred Službom za katastar nepokretnosti (uknjižba, upis zabeležbi, upis prava plodouživanja, upis i brisanje hipoteke i sl.)
✓ Zastupanje u postupku ozakonjenja objekata
✓ Regulisanje svih poreskih i drugih komunalno administrativnih obaveza nakon zaključenja ugovora o prometu nepokretnosti
✓ Prikupljanje neophodne dokumentacije povodom prometa nepokretnosti