Tarifa

Advokatska kancelarija Beograd

KRIVIČNI POSTUPAK

Predkrivični i istražni postupak, glavni pretres, sednica veća, javna sednica

VISINA ZAPREĆENE KAZNE ZA KRIVIČNO DELO ODBRANA, ZASTUPANJE PRIVATNOG TUŽIOCA I OŠTEĆENOG KAO TUŽIOCA (sa započetim satom) Tar. br. 1 ZASTUPANJE OŠTEĆENOG, ODLOŽEN PRETRES, RAZGOVOR SA OKRIVLJENIM U PRITVORU ILI ZATVORU (sa započetim satom) ŽALBA okrivljenog, privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca protiv presude, rešenja kojim se izriče mera bezbednosti ili vaspitna mera i oduzimanje imovinske koristi, PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA, ZAŠTITA ZAKONITOST INICIJALNI AKTI: Privatne tužbe, krivične prijave, optužni akt, zahtev za sprovođenje istrage, predlog za preduzimanje istražnih radnji, predlog za zaključenje sporazuma o priznanju krivice, PRIGOVOR i odgovor na optužnicu, predlog za ukidanje pritvora, pismena odbrana, obrazloženi podnesak, molba za odlaganje izvršenja kazne zatvora, predlog za izdržavanje kazne zatvora bez napuštanja prostorija, molba za uslovni otpust, tužbe za zaštitu povrede prava osuđenog, zahtev za rehabilitaciju, OSTALI PODNESCI
ŽALBA PROTIV REŠENJA: o zadržavanju, određivanju ili produženju pritvora, sprovođenju istrage, ODGOVOR NA ŽALBU, žalba oštećenog, molbe za pomilovanje, odgovor na zahtev za ponavljanje krivičnog postupka
do 3 god 18.000,00 9.750,00 33.000,00 16.500,00 8.250,00
preko 3 do 5 god 24.000,00 12.750,00 45.000,00 22.500,00 11.250,00
preko 5 do 10 god 31.500,00 16.500,00 60.000,00 30.000,00 15.000,00
preko 10 do 15 god 46.500,00 24.000,00 90.000,00 45.000,00 22.500,00
preko 15 godina 61.500,00 31.500,00 120.000,00 60.000,00 30.000,00

OSTALI POSTUPCI

Sastavljanje podnesaka u procenjivim predmetima

VREDNOST SPORA (Tar. br. 13) PODNESAK ROČIŠTE ODLOŽENO ½Pod+1.500,00 ŽALBA
do 450.000 6.000,00 7.500,00 4.500,00 12.000,00
od 450.000,01 do 750.000,00 9.000,00 10.500,00 6.000,00 18.000,00
od 750.000,01 do 1.500.000,00 11.250,00 12.750,00 7.125,00 22.500,00
od 1.500.000,01 do 3.000.000,00 16.500,00 18.000,00 9.750,00 33.000,00
3.000.000,01 - 6.000.000,00 22.500,00 24.000,00 12.750,00 45.000,00
6.000.000,01 - 12.000.000,00 30.000,00 31.500,00 16.500,00 60.000,00
12.000.000,01 - 24.000.000,00 37.500,00 39.000,00 20.250,00 75.000,00
24.000.000,01 - 48.000.000,00 45.000,00 46.500,00 24.000,00 90.000,00
48.000.000,01 - 120.000.000,00 na započetih 300.000,00 dinara nagrada od 45.000,00 dinara se uvećava za po 30,00 dinara 45.000,00 + po 30,00 din 45.000,00 + po 30,00 + 1.500,00 1/2 podneska + 1.500,00 podnesak + 100%
120.000.000,01 - 300.000.000,00 na započetih 900.000,00 nagrada od 52.200,00 se uvećava za po 30,00 din 52.200,00 + po 30,00 din 52.200,00 + po 30,00 + 1.500,00 1/2 podneska + 1.500,00 podnesak + 100%
preko 300.000.000,01 na započetih 4.500.000,00 din nagrada od 58.200,00 din se uvećava za po 30,00 din 58.200,00 + po 30,00 a max do 88.200,00 58.200,00 + po 30,00 a max do 88.200,00 + 1.500,00 1/2 podneska + 1.500,00 podnesak + 100%

Sastavljanje podnesaka u neprocenjivim predmetima

VRSTA SPORA (Tar. br. 14) PODNESAK ROČIŠTE ODLOŽENO ŽALBA
ometanje poseda, razvod, neprocenjivi radni sporovi, ostali prekršaji, pred sudom časti, porodični (vanparnica) upis u katastar - neprocenjivi predmeti, upravni postupak i spor (Zakon o opštem upravnom postupku ili Porodični zakon i ostali), upis u APR 16.500,00 18.000,00 9.750,00 3 33.000,00
postupci pred državnim organom, ostali 19.500,00 21.000,00 11.250,00 39.000,00
službenosti, stambeni, prekršaj pred policijom, ostali sporovi OS 22.500,00 24.000,00 12.750,00 45.000,00
utvrđivanje očinstva, prekršaji pred prekršajnim sudovima, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija (neprocenjivi) upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija (neprocenjivi), ostali pred PS 25.500,00 27.000,00 14.250,00 51.000,00
zakonsko izdržavanje 6.000,00 7.500,00 4.500,00 12.000,00
vršenje roditeljskog prava 11.250,00 12.750,00 7.125,00 22.500,00
privredni prestupi, uređenje imovinskih odnosa - neprocenjivo, ostale vanparnice, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi VS 30.000,00 31.500,00 16.500,00 60.000,00
ostali sporovi pred Upravnim sudom 36.000,00 37.500,00 19.500,00 72.000,00
autorski sporovi (neprocenjivi), postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom (neprocenjivi) 45.000,00 46.500,00 24.000,00 90.000,00

OSTALE RADNJE

Sastavljanje isprava, pravni saveti i mišljenja, sastavljanje ugovora i drugih opštih akata i sl.

zastupanje više stranaka - uvećanje po 50% započeti sat, konsultativni sastanak, konferencije 1.500,00
dopisi 3.000,00 opomene, pregled i razmatranje spisa odbrane po službenoj dužnosti 50% Tar. br
pregled zemljišnih i dr. knj., izvodi, prepisi, pravosnažnost i izvršnost 20% Tar. br
pravni savet usmeni 50%, pismeni savet 100% % Tar. br
PROCENJIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI:
ugovor 1,5% ili Tar. br. 13 min 11.250,00
NEPROCENJIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI:
ortački, generalni (opšti), statut, osnivački akt pr. lica 30.000,00
korišćenje zajedničke stvari, predugovori, pojedinačni akti drž. organa i lok. sam. 22.500,0
zaveštanje (neprocenjivo), ostali neprocenjivi ugovori, pojedinačni akti pr. lica 19.500,00
punomoć 13.500,00
ostale izjave 11.250,00
o posluzi 16.500,00
o trgovinskom zastupanju ili posredovanju, opšti akti pr. lica 25.500,00
opšti akti drž. organa i lok. samouprave 37.500,00

“Podrazumeva se da je naša kancelarija spremna da sa Vama dogovori advokatsku tarifu koja bi zadovoljila obostrane interese”

Saznajte koje sve pravne usluge pružamo