Objavio
u kategoriji Uncategorized @bs
datuma

eSalter- elektronsko podnošenje zahteva katastru

Počev od  04.11.2023. godine, građani dokumentaciju i zahteve katastru podnose isključivo online, preko takozvanih profesionalnih korisnika – advokata i geodetskih organizacija. Advokati putem eŠaltera mogu podneti sledeće zahteve u katastru nepokretnosti: promena imaoca prava na nepokretnosti, promena vrste prava – konverzija,  upis drugih stvarnih i obligacionih prava, [...]

UDES U INOSTRANSTVU- NAKNADA ŠTETE

Neretko se dešava da nam se obraćaju klijenti radi zastupanja u postupku naknade štete pred inostranim osiguravajućim društvom. U takvim situacijama, prvenstveno je važno pažljivo analizirati  uviđajnu, medicinsku i ostalu dokumentaciju sa lica mesta, te utvrditi da li je potrebno nešto od dokumenata prevesti na naš jezik ili dokumenta na našem jeziku prevesti na jezik […]

UGOVOR O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI

Bez sumnje, jedna od važnijih stvari u životu svakoga od nas jeste rešavanje stambenog pitanja, odnosno kupovina stana. Upravo imajući u vidu značaj istog, mišljenja smo da je važno biti upoznat sa procedurom koja prati kako njegovu, tako i kupovinu drugih nepokretnosti. Promet nepokretnosti regulisan je Zakonom o prometu nepokretnosti, ali i Zakonom o obligacionim […]

Objavio
u kategoriji Uncategorized @bs
datuma

GUBITAK PRAVA IZ OSIGURANJA

Kada govorimo o saobraćajnim nezgodama, usko povezan pojam sa istima jesu naknada štete i obavezno osiguranje od autoodgovornosti. Upravo polisa obaveznog osiguranja od autoodgovornosti kod nekih od osiguravajućih društava služi da se od osiguranja nadoknadi materijalna I nematerijalna šteta koje su posledica nezgode. Zahvaljujući tome, lice koje je krivo za nezgodu ne mora da [...]

Objavio
u kategoriji Uncategorized @bs
datuma

IZDRŽAVANJE SUPRUŽNIKA, ODNOSNO BIVŠEG SUPRUŽNIKA PO PRESTANKU BRAKA

Iako je najčešći i najpoznatiji oblik izdržavanja ono koje podrazumeva izdržavanje dece po prestanku bračne zajednice, još jedan vid izdržavanja predstavlja i izdržavanje kako bračnog druga, tako i bivšeg supružnika po prestanku braka. Uslovi utvrđeni za ostvarivanje izdržavanja su isti u oba slučaja i utvrđeni su Porodičnim zakonom. U skladu sa Zakonom, supružnik ima pravo […]

Objavio
u kategoriji Uncategorized @bs
datuma

Naknada štete zbog neosnovanog lišenja slobode

U praksi se dešava da određeno lice bude lišeno slobode ili čak osuđeno, a da se kasnije ispostavi da je to bilo neosnovano i lica budu puštena na slobodu. Nastalu neprijatnu situaciju donekle moze ublažiti Ustavom i zakonom priznato pravo na naknadu štete. Tako, član 35. Ustava Republike Srbije utvrđuje sledeće: “Ko je bez osnova […]

Naknada štete zbog smrti bliskog lica

Naknada štete predstavlja oblast prava kojom se naša kancelarija pretežno bavi. Najčešće se zastupanje u postupcima naknade štete odnosi na naknadu štete usled pretprljenog oštećenja nekog materijalnog dobra, lakše ili teže telesne povrede…međutim, nažalost, česti su slučajevi u kojima zastupamo članove porodice radi naknade štete usled pretrpljenih duševnih bolova zbog [...]

Uslovni otpust

Institut uslovnog otpusta vezuje se za izvršenje kazne lišenja slobode i jedan je od interesantnijih i značajnijih instituta našeg krivičnog zakonodavstva. Cilj koji se želi postići primenom predmetnog instituta ogleda se u podsticanju osuđenog lica da se dobro vlada za vreme izdržavanja zatvorske kazne, savesno izvršava svoje radne zadatke, a sve kako bi na slobodu […]

Sporazum o priznanju krivičnog dela

Javni tužilac i okrivljeni, na inicijativu jedne ili druge strane, mogu da zaključe sporazum o priznanju krivičnog dela. Sporazum, osim priznanja krivičnog dela, podrazumeva da se okrivljeni i javni tužilac sporazumeju o vrsti i visini kazne, odustajanju od krivičnog gonjenja za neko drugo krivično delo koje nije obuhvaćeno sporazumom, troškovima postupka, imovinskopravnom [...]

Ugovor o delu

Verovatno ste već bili u situaciji da angažujete neko lice za izvođenje radova, opravku stvari ili pak izradu određenog umetničkog dela. Ukoliko vam nisu bile potrebne informacije koje ćete pročitati u ovom tekstu to bi značilo da je izvođač radova adekvatno obavio rad iz zajedničkog dogovora. Međutim, praksa nam pokazuje da se u slučaju odstupanja […]

Susedsko pravo- pravo na zaštitu od imisija

Jedno od osnovnih načela Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa je da vlasnik ostvaruje pravo svojine u skladu sa prirodom i namenom stvari, što bi značilo da je zabranjeno vršenje prava svojine protivno cilju zbog koga je zakonom ustanovljeno ili priznato. Susedsko pravo u tom smislu predstavlja skup normi kojima je uređen odnos vlasnika bliskih (susednih) […]

Rad na crno- kako se zaštititi

Jedan od problema današnjice je sve češća pojava tzv. rada na crno, odnosno situacije u kojoj poslodavac izbegava da izvrši svoje obaveze koje proističu iz ugovora o radu (porezi, doprinosi, topli obrok, regres za korišćenje godišnjeg odmora, naknada zarade za vreme bolovanja…). Ovakav oblik angažovanja je nezakonit, ali mu poslodavci često pribegavaju kako bi smanjili […]

Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života

Obično je prva asocijacija svakom licu koje ima nameru da raspolaže imovinom za života da to učini ugovorom o poklonu. U tom slučaju bila bi reč o dobročinom pravnom poslu kojim bi poklonodavac na poklonoprimca preneo određenu stvar ili neko drugo pravo bez naknade. Međutim, kako je razlog učinjenih poklona uglavnom usmeren ka modifikovanju zakonskog […]

Pretresanje stana i lica

Pretresanje je materijalno istraživanje nad licima ili stvarima, koje se preduzima u cilju pronalaženja tragova izvršenja krivičnog dela ili predmeta važnih za krivični postupak, odnosno predmeta koji mogu pomoći u pronalaženju okrivljenog. Objekat pretresanja mogu biti lica ili stan i druge prostorije. Pretresanje se može vršiti u bilo kojoj fazi krivičnog postupka, ali svakako [...]

Ugovor o zakupu nepokretnosti

Često dobijamo pitanja koja se odnose na zakup nepokretnosti, ali mahom nakon same realizacije zakupa nego u cilju zaključenja ugovora o zakupu (kada se jave problemi). Razlozi zašto ugovorene strane izbegavaju zaključenje pismenog ugovora uglavnom su sumnjičavost i strah da će ih taj ugovor vezati više nego odnos u koji stupaju bez ugovora. Istina je […]

Objavio
u kategoriji Uncategorized @bs
datuma

Veštačenje u sudskom postupku

Neretko se dešava da naši klijenti ne razumeju zbog čega se u okviru sudskog postupka angažuje sudski veštak, što je potpuno razumljivo. Tako, klijent koji je pretrpeo npr. teške telesne povrede kao posledicu saobraćajne nezgode,  ne razume zbog čega sada veštaci moraju da daju svoje mišljenje i ocenjuju da li se nezgoda zaista dogodila i […]

Objavio
u kategoriji Uncategorized @bs
datuma

Ozakonjenje objekata (legalizacija)

Nelegalna gradnja je fenomen koji nije izbegla ni jedna od zemalja Zapadnog Balkana, a verovatno i šire. Teško je proceniti koji je to stvarni broj bespravno izgrađenih objekata na ovom području, ali prema jednom od podataka samo ih u Republici Srbiji ima preko 2 miliona. Zakonodavac je pokušao da reši problem bespravne gradnje donošenjem nekoliko […]

Objavio
u kategoriji Uncategorized @bs
datuma

Predbračni (i bračni) ugovor

Zajednica života bilo u formi braka ili vanbračne zajednice osim što otvara pitanje imovine, ostavlja i mogućnost da se to pitanje uredi ugovorom između supružnika (bračni ugovor) ili vanbračnih partnera (predbračni ugovor). Suštinski se ne radi o dva odvojena instituta, već je u pitanju ugovor koji ima istu svrhu i koji je Zakonom definisan kao […]

Objavio
u kategoriji Uncategorized @bs
datuma

Suvlasnički odnosi

Susvojina je pravo dva ili više lica na fizički nepodeljenoj stvari čiji su delovi idealno određeni. Udeli se mogu odrediti razlomkom (½,¼,¾), ili procentualno (50%). Ako suvlasnički udeli nisu precizno određeni, pretpostavka je da su jednaki. Osnovna karakteristika susvojine je podeljeno pravo svojine između više lica, tako da svi suvlasnici zajedno imaju pravo svojine u […]

Eksproprijacija nepokretnosti- postupak i određivanje visine naknade

Sigurno najaktuelnija tema prethodnih meseci je pitanje eksproprijacije. Kad, na koji način i pod kojim uslovima privatna svojina može da se ekspropriše, jesu pitanja na koja ćemo pokušati da damo odgovor. Zaštitu prava svojine reguliše Ustav Republike Srbije prema kom pravo svojine može biti oduzeto ili ograničeno samo u javnom interesu utvrđenom na osnovu zakona […]

Nasleđivanje vanbračnog partnera

Osnova tradicionalne porodice je bračna zajednica koja sve češće biva zamenjena vanbračnom zajednicom, što čini uvek aktuelnom temu pitanja statusa vanbračnih partnera. Prema odredbama važećeg Porodičnog zakona, vanbračna zajednica je trajnija zajednica života žene i muškarca, između kojih ne postoje bračne smetnje. Drugim rečima, vanbračna zajednica je stabilna i dugotrajna [...]

Zaštita prava potrošača

Svako od nas je bar jednom došao u  dilemu da li i na koji način može ostvariti prava kao potrošač. Najčešći razlog zbog kog se javljaju te dileme je neinformisanost, kako potrošača, tako i trgovaca. U nastavku teksta pokušaćemo da damo neka osnovna pojašnjenja i da ukažemo na novine koje su stupile na snagu izmenama […]

Nepoznata adresa tuženog

  U našoj sudskoj praksi nisu retke situaciji u kojima je nepoznata adresa tuženog, tuženi izbegava prijem tužbe (i drugih pismena( ili se nalazi u inostranstvu). Međutim, takva startna pozicija ne bi trebalo građane da demotiviše u nameri da pokrenu sudski postupak, jer u našem pravnom sistemu postoji veoma efikasno rešenje za ovakav problem-postavljanje privremenog […]

Kako naplatiti prekovremeni rad

Sve više ekonomski iscrpljeni, a sve manje zakonom zaštićeni, zaposleni su došli u situaciju da je jedino važno ostati u radnom odnosu, bez izgleda da se njihova pregovaračka pozicija sa poslodavcima popravi. Brojne su zloupotrebe poslodavaca iz ove kao i drugih oblasti koja se odnosi na radne odnose, pa tako i sam Zakon o radu […]

Povreda ugleda i časti kroz medije i društvene mreže

Osnovna uloga medija sastoji se u tome da građani budu istinito, potpuno i blagovremeno obavešteni o pitanjima od javnog značaja, pri čemu je način na koji to čine praćen ograničenjima u pogledu poštovanja pretpostavke nevinosti, zaštitom dostojanstva ličnosti i zaštitom prava na privatnost i lični zapis. Međutim, svedoci smo činjenice da se mediji često ne […]

Osnivanje firme

Osnivanje firme u Republici Srbiji predstavlja postupak koji se vodi pred Agencijom za privedne registre, sa sedištem u Beogradu i svojim organizacionim jedinicama u Beogradu-Rakovica, Novom sadu, Subotici, Zrenjaninu, Pančevu, Požarevcu, Valjevu, Kraljevu, Užicu,  Zaječaru, Kragujevcu, Nišu, Leskovcu i Kosovskoj Mitrovici. Prijava radi osnivanja firme može se podneti lično, [...]

Krivična odgovornost maloletnika

Maloletnička delikvencija predstavlja posebnu vrstu kriminaliteta, koja je definisana kao prestupničko ponašanje mladih i spada u red krivičnih dela. Materija maloletničke delikvencije definisana je Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica, Krivičnim zakonikom, Zakonom o krivičnom postupku, Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija i [...]

Privremeni boravak stranaca u Srbiji

Privremeni boravak stranaca u Srbiji jeste dozvola za boravak na teritoriji Republike Srbijekoja se izdaje stranom državljaninu. Privremeni boravak može da se odobri strancu koji namerava na teritoriji Republike Srbije da boravi duže od 90 dana. Najčešći razlozi za privremeni boravak u našoj državi jesu zapošljavanje, školovanje, studiranje, međunarodna razmena učenika ili [...]

Objavio
u kategoriji Uncategorized @bs
datuma

Osporavanje i utvrđivanje očinstva-postupak i dokazivanje

Međunarodno pravo prepoznaje decu kao posebno osetljivu i specifičnu kategoriju za čiju zaštitu predviđa dodatne mehanizme, te su tako i u vezi ove teme interesi deteta stavljeni ispred interesa i želja roditelja, pa dete ima pravo da zna ko su mu roditelji, a oba roditelja imaju pravo da učestvuju u odgoju deteta. Kada je reč […]

Objavio
u kategoriji Uncategorized @bs
datuma

Ujed psa lutalice-kako naplatiti odštetu

Svedoci smo sve češćeg napada na građane od strane napuštenih ili odbačenih pasa, pa obzirom na učestalost slobodno možemo reći da ne postoji osoba koja nije upoznata sa bar jednim slučajem nastalim usled ujeda psa lutalice. Kada dođe do ujeda psa potrebno je pribaviti i obezbediti dokaze, a pre svega utvrditi da li je u […]

Objavio
u kategoriji Uncategorized @bs
datuma

Topli obrok i regres za zaposlene u državnim organima kojima se isplaćuje minimalna zarada

S obzirom na veliki broj predatih tužbi zaposlenih u državnim organima i javnim službama radi ostvarivanja prava na isplatu naknade za topli obrok i regres, ova tema postaje sve aktuelnija za našu javnost. Naime, Zakon o platama predviđa da se regres i topli obrok nalaze u koeficijentu i oni predstavljaju dodatak na platu. Kako se […]

Nezakonit otkaz ugovora o radu-poništaj pred sudom i posledice

Kada bismo morali da se opredelimo za pitanje iz domena radno-pravnih odnosa zbog kojeg nam se potencijalni klijenti najčešće obraćaju, to bi svakako bilo pitanje nezakonitog otkaza ugovora o radu, zastupanje u postupku pred sudom radi poništaja takvog otkaza i nadoknada štete kao posledica nezakonitog prestanka radnog odnosa. Kada govorimo o nezakonitom otkazu ugovora o […]

Povrede u saobraćajnoj nezgodi-advokat za naknadu štete

Na teritoriji naše države u saobraćajnim nezgodama nastrada na hiljade ljudi godišnje. Kada kažemo „stradanje“ mislimo na zadobijanje lakših telesnih povreda, teških telesnih povreda i smrt kao posledicu povređivanja u saobraćajnoj nezgodi. Našoj advokatskoj kancelariji klijenti se najčešće obraćaju upravo radi zastupanja u postupku naknade štete od osiguranja u slučaju [...]

Objavio
u kategoriji Uncategorized @bs
datuma

Tužbe protiv banaka-nezakonita naplata obrade kreditnog zahteva

U poslednje tri godine aktuelni su sudski postupci u kojima korisnici kredita od banaka potražuju nazad neosnovano naplaćenu naknadu za obradu kreditnog zahteva. Naime, večina banaka u poslednjih dvadesetak godina unose u ugovore o kreditu odredbe u kojima nezakonito za sebe ugovaraju tzv.naknadu za obradu kreditnog zahteva, na koju apsolutno nemaju pravo. U praksi, to […]

Objavio
u kategoriji Uncategorized @bs
datuma

Pravo na suđenje u razumnom roku

Svedoci smo trenutne situacije u našem pravosudnom sistemu i činjenice da sudski postupci nekada traju više i od 10 godina. Tako dugotrajni postupci iscrpljuju stranke što finansijski, što psihički, a neretko se dešava da brojna životna pitanja zavise od okončanja postupka (kod razvoda braka, naknade štete, radnih sporova i sl.). Građani se u odnosu na […]

Objavio
u kategoriji Uncategorized @bs
datuma

Kako se zaštiti od nasilja u porodici

Nasilje u porodici, nažalost, predstavlja gorući problem u našem okruženju, a u uslovima vanrednog stanja i polcijskog časa kojima je kretanje građana ograničeno mogućnost vršenja nasilja nad žrtvom je znatno olakšana. U cilju pomoći (potencijalnim) žrtvama nasilja u ovom tekstu ćemo nastojati da objasnimo koji su načini zaštite od nasilja u porodici, kao i same […]

Objavio
u kategoriji Uncategorized @bs
datuma

Rad od kuće- prava i obaveze zaposlenih i poslodavaca

S obzirom na to da se danas svet suočava sa pandemijom Korona virusa (COVID 19), neke od država koje se suočavaju sa rastom broja obolelih, bile su prinuđene da donesu odluku o uvođenju vanrednog stanja. Jedna od njih je i naša država. Ubrzo nakon proglašenja vanrednog stanja, donet je i set podzakonskih akata kojima se […]

Objavio
u kategoriji Uncategorized @bs
datuma

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju jeste sa stanovišta naslednog prava i statusa koji uživa pri raspravljanju zaostavštine jedan od najznačajnih ugovora u našem pravu, čije zaključivanje nosi sa sobom određene rizike, upravo zbog specifične prirode ugovora i posledica do kojih dovodi. Ovaj ugovor zaključuju dve ugovorne strane i to: Primalac izdržavanja– lice koje se obavezuje [...]

Alimentacija (izdržavanje deteta)

Nakon što supružnici ili vanbračni partneri odluče da stave tačnu na brak, odnosno zajednički život, ukoliko imaju zajedničko dete (decu) jedno od najznačajnih pitanja jeste izdržavanje deteta. U narodu je umesto zakonskog termina „izdržavanje“ široko prihvaćen izraz „alimentacija“. U slučaju postojanja idealnih uslova, odnosno situacije u kojoj se supružnici sporazumno razvedu, [...]

Odgovornost za štetu zaposlenog prema drugom zaposlenom

Opšte je pravilo da za štetu koju zaposleni pretrpi na radu ili u vezi sa radom odgovara poslodavac po pravilima o objektivnoj odgovornosti (bez obzira na krivicu). Međutim, postoje i izuzeci. U slučaju nezakonitog štrajka kada zaposleni – učesnik štrajka spreči zaposlene neštrajkače da dođu do svojih radnih mesta i nastave rad, predviđena je odgovornost […]

Krivično delo uvrede

Teške, ružne, uvredljive, ponižavajuće reči gotovo da nisu nikoga od nas zaobišle u životu. Nije retka pojava da u momentima žučnih svađa, prepirki, koškanja, ljudi jedni drugima zaprete tužbom zbog uvrede. Međutim, da li nam baš svaka neprijatna reč koju nam neko uputi daje pravo na podnošenje tužbe? U daljem tekstu ćemo pokušati da razjasnimo […]

Preduzetnik ili društvo sa ograničenom odgovornošću?

Ukoliko ste doneli odluku da pokrenete sopstveni biznis, pitanje u kojoj pravnoj formi ćete registrovati svoju delatnost je od krucijalnog značaja, jer od njega zavise brojni aspekti poslovanja-zastupanje privrednog subjekta, odgovornost za obeveze nastale u poslovanju i sl. U praksi se privredni subjekti najčešće registruju u formi preduzetnika ili u formi društva sa ograničenom [...]

Testament- vrste, uslovi i razbaštinjenje nužnih naslednika

Prema važećem Zakonu o nasleđivanju, testament može da sačini svako lice koje je navršilo petnaest godina života i koje je sposobno za rasuđivanje. Testament (zaveštanje) jeste najefikasniji način raspolaganja svojom imovinom za slučaj smrti, iz više razloga. U nastavku teksta, testamentom ćemo označavati tu poslednju izjavu volje, a lice koje sačinjava testament nazvaćemo [...]

Naplata duga-izvršni postupak

Koliko puta se desilo da ste nekome pozajmili novac, prodali robu ili izvršili uslugu, a da to niste uspeli da naplatite? U ovom tekstu ćemo pokušati da Vam objasnimo koji su najefikasniji načini naplate dugova, odnosno novčanih potraživanja. Kratka napomena na samom početku: lica u izvršnom postupku jesu izvršni poverilac (lice kojem izvršni dužnik duguje […]

Naknada štete-advokat za naknadu štete

U svakodnevnom životu često pretrpimo štetu,a da toga nismo ni svesni. U praksi se dešava da klijenti ne razlikuju materijalnu i nematerijalnu štetu, ne znaju kome bi trebalo da se obrate radi naknade štete, niti koji su načini za naknadu iste. U sledećim redovima ćemo pokušati da Vam pomognemo u razumevanju ovog instituta, koji gotovo […]

Kako se zaštiti od mobinga (zlostavljanja na radu)

Gotovo da ne postoji osoba koja ne poznaje nekoga koje pretrpeo zlostavljanje na radu, odnosno nekoga ko je bio „mobingovan“ (engleski izraz koji se kao sinomim zlostavljanju na radu odomaćio u našem svakodnevnom govoru). Prvenstveno napominjemo da pravo na zaštitu od mobinga imaju sva radno angažovana lica: lica koja se nalaze u radnom odnosu po […]

Razvod braka

Statistički podaci Republičkog zavoda za statistiku ukazuju na to da se u Republici Srbiji gotovo svaki četvrti brak razvede.  Različiti pogledi supružnika na zajedničku budućnost, razlike u karakterima, prevare, problemi povezani sa alkoholizmom- samo su neki od razloga koji dovode do razvoda jednog braka. Ukoliko Vi ili neko iz Vaše okoline razmišlja o razvodu braka, […]