eSalter- elektronsko podnošenje zahteva katastru

 u kategoriji Uncategorized @bs

Počev od  04.11.2023. godine, građani dokumentaciju i zahteve katastru podnose isključivo online, preko takozvanih profesionalnih korisnika – advokata i geodetskih organizacija.

Advokati putem eŠaltera mogu podneti sledeće zahteve u katastru nepokretnosti: promena imaoca prava na nepokretnosti, promena vrste prava – konverzija,  upis drugih stvarnih i obligacionih prava, predbeležba objekta u izgradnji. Zatim upis hipoteke, brisanje hipoteke, upis zabeležbe, brisanje zabeležbi, brisanje drugih stvarnih i obligacionih prava. Potom zahtev za promenu indikacija pravnog lica, zahtev za promenu indikacija fizičkog lica, zahtev za upis JMBG, promena namene zemljišta, utvrđivanje, izmena i gašenje kućnog broja, promena načina korišćenja i kategorije klase zemljišta, kao i ispravka vrste / imaoca prava, ispravka ličnih podataka, ispravka podataka o hipoteci, ispravka podataka o zabeležbi i drugim stvarnim i obligacionim pravima.

Da bi se podneo zahtev elektronskim putem, dovoljno je da se skeniraju dokumenta potrebna za podnošenje zahteva u originalu, a advokat će sačiniti tekst zahteva, te celokupnu dookumentaciju elektronski potpisati i podneti nadležnoj službi za katastar nepokretnosti. Stavljanjem svog elektronskog potpisa na podneta dokumenta advokat garantuje zakonitost istih i pojačava stepen sigurnosti u vezi sa vođenjem evidencije u katastru nepokretnosti.

Smatramo ovakav način podnošenja zahteva izuzetno efikasnim,jer imamo pristup e-šalteru 24 sata dnevno, nezavino od mesta u kom se nalazimo, za razliku od nekadašnjih odlazaka na šaltere i čekanja u redovima.

Podnošenje zahteva elektronskim putem mogu da izvrše svi advokati koji imaju pristup RGZ eŠalteru, a naša kancelarija je jedna od njih.

Shodno navedenom, ukoliko Vam je potrebna pomoć u vezi sa podnošenjem zahteva katastru, stojimo Vam na raspolaganju.

Katarina S. Božović, advokat