UGOVOR O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI

 u kategoriji Uncategorized @bs

Bez sumnje, jedna od važnijih stvari u životu svakoga od nas jeste rešavanje stambenog pitanja, odnosno kupovina stana. Upravo imajući u vidu značaj istog, mišljenja smo da je važno biti upoznat sa procedurom koja prati kako njegovu, tako i kupovinu drugih nepokretnosti.

Promet nepokretnosti regulisan je Zakonom o prometu nepokretnosti, ali i Zakonom o obligacionim odnosim.

Pojam nepokretnosti obuhvata zemljište (poljoprivredno, građevinsko, šume i šumsko zemljište), zgrade (poslovne, stambene, stambeno-poslovne, ekonomske i dr.) i druge građevinske objekte, kao i posebne delove zgrada (stanovi, poslovne prostorije, garaže i garažna mesta) na kojima može postojati zasebno pravo svojine.

Promet nepokretnosti podrazumeva prenos prava svojine na nepokretnosti pravnim poslom, sa ili bez naknade.
Ugovor o prometu nepokretnosti se zaključuje u obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave, u suprotnom neće proizvoditi pravno dejstvo, što znači da ugovor mora biti overen kod Javnog beležnika. Za zaključenje predmetnog pravnog posla isključivo je nadležan javni beležnik na čijem se području nalazi nepokretnost koja je predmet ugovora, a u slučaju da se nepokretnost nalazi na području više javnih beležnika, nadležan je svaki od njih.

Prodavac nepokretnosti mora dostaviti dokaz da je vlasnik iste (list nepokretnosti ukoliko je upisan u katastru kao vlasnik, odnosno raniji ugovor o kupoprodaji, rešenje o nasleđivanju ili sl. ukoliko nije upisan u katastru), a potrebno je pre zaključenja ugovora proveriti i da li je nepokretnost opterećena nekim teretima.

Kako bi novi vlasnik – kupac nepokretnost koja je predmet ugovora mogao upisati u katastar nepokretnosti, potrebno je da ugovor o kupoprodaji nepokretnosti sadrži izjavu o dozvoli upisa, koja ne sme biti uslovljena ili oročena. U slučaju da izjava za upis nije sadržana u samom ugovoru, može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje daje izjavu (clausula intabulandi).

Sam postupak realizacije kupoprodaje od sačinjavanja ugovora do overe istog kod Javnog beležnika obično traje nekoliko dana.

Za sve dodatne informacije, kao i pomoć pri analiziranju dokumentacije i sačinjavanju ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, budite slobodni da nas kontaktirate.

Teodora Veljović, advokatski pripravnik