Pretresanje stana i lica

Pretresanje je materijalno istraživanje nad licima ili stvarima, koje se preduzima u cilju pronalaženja tragova izvršenja krivičnog dela ili predmeta važnih za krivični postupak, odnosno predmeta [...]

Ugovor o zakupu nepokretnosti

Često dobijamo pitanja koja se odnose na zakup nepokretnosti, ali mahom nakon same realizacije zakupa nego u cilju zaključenja ugovora o zakupu (kada se jave problemi). Razlozi zašto ugovorene [...]

Objavio
u kategoriji Uncategorized @bs
datuma

Veštačenje u sudskom postupku

Neretko se dešava da naši klijenti ne razumeju zbog čega se u okviru sudskog postupka angažuje sudski veštak, što je potpuno razumljivo. Tako, klijent koji je pretrpeo npr. teške telesne povrede [...]

Objavio
u kategoriji Uncategorized @bs
datuma

Ozakonjenje objekata (legalizacija)

Nelegalna gradnja je fenomen koji nije izbegla ni jedna od zemalja Zapadnog Balkana, a verovatno i šire. Teško je proceniti koji je to stvarni broj bespravno izgrađenih objekata na ovom području, [...]

Objavio
u kategoriji Uncategorized @bs
datuma

Predbračni (i bračni) ugovor

Zajednica života bilo u formi braka ili vanbračne zajednice osim što otvara pitanje imovine, ostavlja i mogućnost da se to pitanje uredi ugovorom između supružnika (bračni ugovor) ili vanbračnih [...]

Objavio
u kategoriji Uncategorized @bs
datuma

Suvlasnički odnosi

Susvojina je pravo dva ili više lica na fizički nepodeljenoj stvari čiji su delovi idealno određeni. Udeli se mogu odrediti razlomkom (½,¼,¾), ili procentualno (50%). Ako suvlasnički udeli nisu [...]

Eksproprijacija nepokretnosti- postupak i određivanje visine naknade

Sigurno najaktuelnija tema prethodnih meseci je pitanje eksproprijacije. Kad, na koji način i pod kojim uslovima privatna svojina može da se ekspropriše, jesu pitanja na koja ćemo pokušati da [...]

Nasleđivanje vanbračnog partnera

Osnova tradicionalne porodice je bračna zajednica koja sve češće biva zamenjena vanbračnom zajednicom, što čini uvek aktuelnom temu pitanja statusa vanbračnih partnera. Prema odredbama važećeg [...]

Zaštita prava potrošača

Svako od nas je bar jednom došao u  dilemu da li i na koji način može ostvariti prava kao potrošač. Najčešći razlog zbog kog se javljaju te dileme je neinformisanost, kako potrošača, tako i [...]

Nepoznata adresa tuženog

  U našoj sudskoj praksi nisu retke situaciji u kojima je nepoznata adresa tuženog, tuženi izbegava prijem tužbe (i drugih pismena( ili se nalazi u inostranstvu). Međutim, takva startna [...]

page 1 of 4