Naknada štete zbog smrti bliskog lica

Naknada štete predstavlja oblast prava kojom se naša kancelarija pretežno bavi. Najčešće se zastupanje u postupcima naknade štete odnosi na naknadu štete usled pretprljenog oštećenja nekog [...]

Uslovni otpust

Institut uslovnog otpusta vezuje se za izvršenje kazne lišenja slobode i jedan je od interesantnijih i značajnijih instituta našeg krivičnog zakonodavstva. Cilj koji se želi postići primenom [...]

Sporazum o priznanju krivičnog dela

Javni tužilac i okrivljeni, na inicijativu jedne ili druge strane, mogu da zaključe sporazum o priznanju krivičnog dela. Sporazum, osim priznanja krivičnog dela, podrazumeva da se okrivljeni i [...]

Ugovor o delu

Verovatno ste već bili u situaciji da angažujete neko lice za izvođenje radova, opravku stvari ili pak izradu određenog umetničkog dela. Ukoliko vam nisu bile potrebne informacije koje ćete [...]

Susedsko pravo- pravo na zaštitu od imisija

Jedno od osnovnih načela Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa je da vlasnik ostvaruje pravo svojine u skladu sa prirodom i namenom stvari, što bi značilo da je zabranjeno vršenje prava [...]

Objavio
u kategoriji
datuma

Katarina S. Božović

Rad na crno- kako se zaštititi

Jedan od problema današnjice je sve češća pojava tzv. rada na crno, odnosno situacije u kojoj poslodavac izbegava da izvrši svoje obaveze koje proističu iz ugovora o radu (porezi, doprinosi, [...]

Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života

Obično je prva asocijacija svakom licu koje ima nameru da raspolaže imovinom za života da to učini ugovorom o poklonu. U tom slučaju bila bi reč o dobročinom pravnom poslu kojim bi poklonodavac [...]

Pretresanje stana i lica

Pretresanje je materijalno istraživanje nad licima ili stvarima, koje se preduzima u cilju pronalaženja tragova izvršenja krivičnog dela ili predmeta važnih za krivični postupak, odnosno predmeta [...]

Ugovor o zakupu nepokretnosti

Često dobijamo pitanja koja se odnose na zakup nepokretnosti, ali mahom nakon same realizacije zakupa nego u cilju zaključenja ugovora o zakupu (kada se jave problemi). Razlozi zašto ugovorene [...]