Pretresanje stana i lica

 u kategoriji Uncategorized @bs

Pretresanje je materijalno istraživanje nad licima ili stvarima, koje se preduzima u cilju pronalaženja tragova izvršenja krivičnog dela ili predmeta važnih za krivični postupak, odnosno predmeta koji mogu pomoći u pronalaženju okrivljenog. Objekat pretresanja mogu biti lica ili stan i druge prostorije. Pretresanje se može vršiti u bilo kojoj fazi krivičnog postupka, ali svakako da preduzimanje pretresanja u istrazi ima najviše smisla.

Na obrazloženi zahtev javnog tužioca pretresanje naređuje sud. Da bi došlo do pretresanja stana potrebna je pismena naredba suda sa obrazloženjem koja mora da sadrži: naziv suda koji je naredio pretresanje, označenje predmeta pretresanja, razlog pretresanja, naziv organa koji će preduzeti pretresanje, druge podatke od značaja za pretresanje. Pretresanje će se započeti najkasnije u roku od 8 dana od dana izdavanja naredbe, a ako ne bude započeto u navedenom roku, pretresanje se ne može preduzeti i naredba se vraća sudu.

Naredba se pre pretresanja uručuje licu kod koga će se obaviti pretres, a zatim se držalac stana i drugih prostorija ili lice na kome će se pretresanje preduzeti poziva da se dobrovoljno preda, odnosno da preda predmete koji se traže. Bitno je naglasiti da protiv naredbe o pretresanju ne može da se izjavi žalba, kao ni protiv svake druge naredbe.

Držalac stana (prostorije) ili lice poučiće se da ima pravo da uzme advokata koji može da prisustvuje pretresanju. Ako držalac zahteva prisustvo advokata, postupak pretresanja će se odložiti do njegovog dolaska, a najduže za tri sata.

Međutim, ako se pretpostavlja oružani otpor ili druga vrsta nasilja ili ako je očigledno da lice priprema ili je otpočelo uništavanje tragova ili je držalac stana nedostupan, pretresanju se može pristupiti i bez prethodne predaje naredbe, kao i napred navedenih pouka o pravu na advokata. Pored vlasnika stana, odnosno punoletnog člana njegovog domacinstva ili drugog lica, zakonodavac je predvideo da će pretresanju prisustvovati dva punoletna građanina kao svedoci. Ako se sprovodi pretresanje lica, svedoci i lice koje sprovodi pretresanje moraju biti lica istog pola kao i lice koje se pretresa.

Pretresanje se vrši obazrivo, uz poštovanje dostojanstva ličnosti i prava na intimnost i bez neposrednog remećenja kućnog reda. Po pravilu vrši se danju, a izuzetno noću između 22-6 časova, ako je danju započeto pa nije dovršeno ili je to određeno naredbom za pretresanje.

O svakom pretresanju se sastavlja zapisnik koji potpisuju lice kod koga se vrši pretresanje, odnosno lice koje se pretresa i lice čije je prisustvo pretresanju obavezno. Privremeno se oduzimaju oni predmeti i isprave koje su u vezi sa svrhom pretresanja, ali i oni koji ukazuju na drugo krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti uz obavezu obaveštavanja nadležnog javnog tužioca i vraćanja predmeta ako se ne pokrene postupak. O svakom pretresanju će se sačiniti zapisnik u kom će se opisati predmeti i isprave koje se oduzimaju i mesto na kom su pronađeni. Zapisnik o pretresanju potpisuju prisutna lica, gde takođe mogu da unesu primedbe, ali i da odbiju da potpišu zapisnik, što će se posebno navesti.

Oduzeti predmeti se tačno naznačuju u zapisniku, a licu od kog su oduzeti se izdaje potvrda. Tok pretresanja se može snimati, a pronađeni predmeti i posebno fotografisati.

Ukoliko ovlašćena službena lica preduzmu radnje pretresanja koja odstupaju od napred navedenog zakonom predviđenog toka pretresanja (bez naredbe suda, bez prisustva svedoka, u izdatoj potvrdi se ne unesu primedbe vlasnika stana…) na takvom dokazu se ne može zasnivati sudska odluka i optuženi se ima osloboditi optužbe da je izvršio krivično delo koje mu se stavlja na teret.

Naša preporuka je da obzirom na delikatnost situacije ipak iskoristite pravo na branioca koji će ispratiti sam tok pretresanja i ukazati Vam na eventualne propuste u proceduri. Za ostale informacije budite slobodni da nas kontaktirate.

Advokat Katarina S. Božovic

 

zakup poslovnog prostora