Pravo na suđenje u razumnom roku

 u kategoriji Uncategorized @bs

Svedoci smo trenutne situacije u našem pravosudnom sistemu i činjenice da sudski postupci nekada traju više i od 10 godina.

Tako dugotrajni postupci iscrpljuju stranke što finansijski, što psihički, a neretko se dešava da brojna životna pitanja zavise od okončanja postupka (kod razvoda braka, naknade štete, radnih sporova i sl.).

Građani se u odnosu na pomenuto uglavnom drže pasivno, te prihvataju takvu dinamiku rada nadležnog suda ili javnog tužilaštva, ne znajući pri tom da je Zakonom o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku predviđen mehanizam kojim se ovakvo neefikasno delovanje pobrojanih organa može sprečiti ili makar svesti na minimum, a ujedno im daje pravo na naknadu štete usled povrede ovog prava.

Naime, za vreme  sudskog postupka koji traje neopravdano dugo, stranke mogu podneti prigovor radi ubrzanja postupka ili žalbu.

Prigovor radi ubrzanja sudskog postupka podnosi se predsedniku suda pred kojim se postupak vodi, koji je dužan da o istom odluči u roku od dva meseca od prijema prigovora. Taj prigovor predsednik može da odbaci (zbog neurednosti), odbije (kao neosnovan) i usvoji. Ukoliko usvoji prigovor, doneće rešenje kojim postupajućem sudiji nalaže da preduzme procesne radnje koje će ubrzati postupak.

Ukoliko je prigovor odbijen, stranka ima pravo na žalbu u roku od 8 dana od dana prijema rešenja o odbijanju, kao i u slučaju da predsednik suda povodom prigovora nije doneo odluku u zakonskom roku (2 meseca od prijema prigovora)- u roku od 8 dana od dana isteka roka za odlučivanje.

Ukoliko je prigovor usvojen, a protekne rok u kom postupajući sudija mora da preduzme radnje radi ubrzanja postupka i isti to ne učini u datom roku, stranka stiče pravo na tzv. pravično zadovoljenje.

Zakonom o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku predviđene su tri vrste pravićnog zadovoljenja: pravo na isplatui novčane nadoknade za nematerijalnu štetu koja je stranci naneta povredom prava na suđenje u razumnom roku, pravo na objavljivanje pismene izjave Državnog pravobranilaštva kojom se utvrđuje da je stranci bilo povređeno pravo na suđenje u razumnom roku i pravo na objavljivanje presude kojom se utvrđuje da je stranci bilo povređeno pravo na suđenje u razumnom roku.

Radi ostvarivanja novčanog obeštećenja, stranka može da podnese tužbu protiv Republike Srbije u roku od godinu dana od dana kada je stekla pravo na pravično zadovoljenje.

Novčano obeštećenje ostvaruje se u iznosu od 300 do 3.000 EUR.

Ukoliko smatrate da Vam je postupanjem suda ili javnog tužilaštva povređeno pravo na suđenje u razumnom roku, naša kancelarija Vam stoji na raspolaganju za pitanja, pojašnjenja, kao i zastupanje.

Advokat Katarina S. Božović