Nasleđivanje vanbračnog partnera

 u kategoriji Uncategorized @bs

Osnova tradicionalne porodice je bračna zajednica koja sve češće biva zamenjena vanbračnom zajednicom, što čini uvek aktuelnom temu pitanja statusa vanbračnih partnera. Prema odredbama važećeg Porodičnog zakona, vanbračna zajednica je trajnija zajednica života žene i muškarca, između kojih ne postoje bračne smetnje. Drugim rečima, vanbračna zajednica je stabilna i dugotrajna životna zajednica dve osobe različitog pola kojoj nedostaje zakonska forma braka.

U skladu sa čl. 62 Ustava i čl. 4 Porodičnog zakona, vanbračna zajednica je izjednačena sa bračnom zajednicom u pogledu bračnih i porodičnih odnosa, kao i prava i obaveza koji iz njih proizilaze i koja su regulisana Porodičnim zakonom. Na taj način imovina koja je stečena u toku trajanja zajednice života u vanbračnoj zajednici čini njihovu zajedničku imovinu, pa se na imovinske odnose vanbračnih partnera shodno primenjuju odredbe o imovinskim odnosima supružnika. Međutim, kada je reč o nasleđivanju sam Zakon o nasleđivanju ne ubraja vanbračne partnere u krug zakonskih naslednika preminulog, pa se opravdano javlja pitanje da li su vanbračni partneri isključeni kao naslednici u potpunosti ili imaju mogućnost ostvarivanja prava?

Činjenica je da se vanbračni partneri međusobno ne nasleđuju ali svakako imaju pravo na određeni deo zajedničke imovine stečene u toku trajanja vanbračne zajednice, međutim i ne na osnovu nasleđa nego na osnovu udela u zajedničkoj imovini. Visina udela te zajedničke imovine morala bi da se dokazuje u parnici.

Napominjemo da zakonski naslednici imaju pravo da na sudu osporavaju doprinos vanbračnog partnera i dokazuju da je on manji ili neznatan u sticanju te imovine, pa imajući to u vidu savetujemo da ukoliko imate nameru da zaštitite svog vanbračnog partnera to možete učiniti za života na ugovornoj osnovi putem ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o poklonu i sl. Na ovaj način će se izbeći situacija da vaš vanbračni partner ostane bez imovine, kao i eventualne nesuglasice vanbračnog partnera sa zakonskim naslednicima.

Vanbračni partneri mogu da ostvaruju pravo na porodičnu penziju, budući da su Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju prvi put pomenuti vanbračni partneri kao članovi porodice umrlog lica. Pored uslova koje treba da budu ostvareni na strani umrlog osiguranika, potrebno je da je vanbračna zajednica trajala najmanje 3 godine ili da to lice sa umrlim osiguranikom ima zajedničko dete. Osim tih uslova moraju se ispuniti uslovi u pogledu godina života, nastupanja potpune nesposobnost za rad godinu dana od smrti supružnika ili da zajednička deca ostvaruju pravo na porodičnu penziju, a da vanbračni supružnik obavlja roditeljsku dužnost prema toj deci.

Iz napred navedenog može se zaključiti da vanbračni partneri nisu u potpunosti osigurani u pogledu ostvarivanja prava nasleđivanja preminulog partnera, pa je iz tog razloga potrebno s velikom pažnjom ukazati na sve pravne mogućnosti kako bi se predupredile neželjene situacije.

Neusklađenost zakona u pogledu nasleđivanja vanbračnih partnera nikako ne sme biti razlog pravne nesigurnosti, pa iz tog razloga savetujemo da imate u vidu sve zakonske mogućnosti koje mogu da zaštite vašeg vanbračnog partnera, a koje su u tekstu navedene. Ukoliko dođe do situacije da je potrebno da u parnici dokazujete visinu udela u zajedničkoj imovini, naša advokatska kancelarija Vam stoji na raspolaganju.

U slučaju nedoumica povodom ove teme, budite slobodni da nas kontaktirate putem telefona ili e-maila.

Advokat Katarina S. Božović

reklamacija garancija povrat novcaeksproprijacija zemljišta, naknada za eksproprijaciju