Veštačenje u sudskom postupku

 u kategoriji Uncategorized @bs

Neretko se dešava da naši klijenti ne razumeju zbog čega se u okviru sudskog postupka angažuje sudski veštak, što je potpuno razumljivo. Tako, klijent koji je pretrpeo npr. teške telesne povrede kao posledicu saobraćajne nezgode,  ne razume zbog čega sada veštaci moraju da daju svoje mišljenje i ocenjuju da li se nezgoda zaista dogodila i kakve je to on povrede zadobio.

Na početku klijentima naglasimo da niti sud, niti advokat nemaju stručna znanja za oblasti mimo prava. Dakle, kada god je predmet spora vezan za ekonomiju, medicinu, saobraćaj, građevinarstvo, mašinstvo i dr.,neophodno je da bude angažovan veštak odgovarajuće struke. Bez toga sud ne može doneti odluku, jer neće pred sobom imati potpuno činjenično stanje.

Često će sam ishod spora zavisiti upravo od nalaza i mišljenja veštaka.

Svaka strana u sporu ima pravo da se izjasni na nalaz i mišljenje veštaka, te da iznese primedbe ukoliko iste ima. Takođe, svaka strana može angažovati stručnjaka ili drugog veštaka koji će sačiniti primedbe na nalaz. Ukoliko veštak ne uspe da otkloni primedbe, određuje se novo veštačenje.

Po pravilu, veštačenje obavlja jedan veštak, međutim, kada sud proceni da je veštačenje složeno, veštačenje mogu obaviti dva ili više veštaka.  U tom slučaju, ukoliko se njihovi nalazi bitno razlikuju, pokušaće se usaglašavanje, a ukoliko to nije moguće, biće određeno novo veštačenje.

Svaka stranka može da predloži ličnost veštaka, međutim kako se retko desi da se stranke usaglase oko ličnosti, uobičajeno sud određuje veštaka sa liste stalnih sudskih veštaka.

Ono što je veoma važno da spomenemo, jeste da stranka može već uz tužbu ili odgovor na tužbu da podnese gotov nalaz veštaka, koji se može koristiti u daljem toku postupka, ukoliko suprotna strana nema primedbi.

Troškove veštačenja prvobitno snosi stranka u sporu koja je isto predložila, ali na kraju postupka troškove veštačenja nadoknađuje stranka koja je izgubila spor. Troškovi jednog veštačenja kreću se u proseku od 10.000,00 do 30.000,0 dinara.

Smatramo da je veštačenje kao dokazno sredstvo u većini sudskih sporova neizbežno. Nezavisno od toga koliko su ostali dokazi čvrsti, bez veštačenja je često nemoguće precizno utvrditi presudne činjenice u sporu (npr. visina materijalne štete, iznos neisplaćenih zarada, doprinos u uvećanju zajedničke imovine supružnika i dr.)

Za detaljnija pitanja povodom ove teme budite slobodni da nas kontaktirate putem telefona ili e-maila.

Advokat Katarina S. Božović

zakup poslovnog prostora