Krivična odgovornost maloletnika

 u kategoriji Uncategorized @bs

Maloletnička delikvencija predstavlja posebnu vrstu kriminaliteta, koja je definisana kao prestupničko ponašanje mladih i spada u red krivičnih dela.

Materija maloletničke delikvencije definisana je Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica, Krivičnim zakonikom, Zakonom o krivičnom postupku, Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija i drugim opštim aktima, ako nisu u suprotnosti sa Zakonom o maloletnicima.

Maloletnikom se smatra lice koje je u vreme izvršenja krivičnog dela navršilo 14, a nije navršilo 18 godina. Pritom, Zakon pravi razliku između: mlađih maloletnika (14-16 godina) u kom slučaju je moguće izreći samo vaspitne mere, starijih maloletnika (16-18 godina) u kom slučaju je moguće izreči i krivičnu meru maloletničkog zatvora i mlađih punoletnika koji su u vreme izvršenja krivičnog dela navršili 18, ali u vreme suđenja nisu navršili 21. godinu života.

Krivični postupak prema maloletniku pokreće se po zahtevu javnog tužioca za maloletnike i vodi se pred sudijom za maloletnike (koji mora imati posebna znanja iz oblasti prava deteta i prestupništva mladih) i većem za maloletnike koje je sastavljeno od sudije za maloletnike i dvoje sudija porotnika koji se biraju iz redova učitelja, nastavnika i drugih lica koja imaju iskustvo u radu sa decom i mladima. Nad maloletnim delikventom moguće je primeniti sankciju u vidu vaspitnog naloga i krivične sankcije

Za primenu vaspitnog naloga neophodno je priznanje maloletnika da je izvršio krivično delo, a cilj vaspitnog naloga je da utiče na pravilan razvoj maloletnika kako ubuduće ne bi vršio krivična dela. Vaspitni nalog se može primeniti kada je za to krivično delo propisana novčana kazna ili kazna zatvora do 5 godina. Primer vaspitnog naloga jesu redovno pohađanje škole, uključivanje u rad humanitarnih organizacija, podvrgavanje odvikavanju od zavisnosti nastale upotrebom alkoholnih pića ili opojnih droga i sl.

Krivične sankcije koje se mogu izreći u slučaju delikvencije su: vaspitne mere, kazna maloletničkog zatvora i mere bezbednosti. Vaspitne mere predstavljaju glavne krivične sankcije i mogu se izreći kao mere upozorenja i usmeravanja, mere pojačanog nadzora i zavodske mere, dok se kazna maloletničkog zatvora može izreči starijem maloletniku koji je učinio krivično delo za koje je propisana kazna zatvora teža od 5 godina i kad zbog prirode i težine krivičnog dela ne bi bilo opravdano izreći vaspitnu meru. U mere bezbednosti spadaju mera obaveznog lečenja alkoholičara, mera bezbednosti obaveznog lečenja narkomana, mera obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

Ovaj postupak se razlikuje od drugih po tome što bitnu ulogu u istom ima organ starateljstva, odnosno Centar za socijalni rad, tako što tokom postupka daje predloge i ukazuje na bitne činjenice i dokaze koji su od važnosti za donošenje pravilne odluke. Tokom ovog postupka javnost je isključena, pri čemu se posebno vodi računa o ličnim svojstvima i zaštiti privatnosti maloletnika, kako se to ne bi štetno odrazilo na njegov razvoj.

Kako se od lica koja učestvuju u donošenju odluke traže poslebna znanja iz oblasti prava deteta i prestupništva mladih, tako i samo zastupanje maloletnih lica u krivičnom postupku mogu vršiti isključivo advokati posebno specijalizovani za zastupanje maloletnika, a u koje spada i naša advokatska kancelarija koja poseduje sertifikat za odbranu maloletnih učinioca krivičnih dela.

Imajući u vidu da se radi o posebno osetljivoj kategoriji lica, naša advokatska kancelarija sa posebnom pažnjom pristupa pripremi odbrane, postupajući sa maloletnikom na naručito obazriv način i koristeči posebna znanja iz oblasti prava deteta i prestupništva mladih.

Za sva dodatna pojašnjenja vezana za ovaj postupak naša kancelarija Vam stoji na raspolaganju

Advokat Katarina S. Božović

stranci u Srbijidokumentacija za osnivanje firme