Osnivanje firme

 u kategoriji Uncategorized @bs

Osnivanje firme u Republici Srbiji predstavlja postupak koji se vodi pred Agencijom za privedne registre, sa sedištem u Beogradu i svojim organizacionim jedinicama u Beogradu-Rakovica, Novom sadu, Subotici, Zrenjaninu, Pančevu, Požarevcu, Valjevu, Kraljevu, Užicu,  Zaječaru, Kragujevcu, Nišu, Leskovcu i Kosovskoj Mitrovici.

Prijava radi osnivanja firme može se podneti lično, poštom ili elektronskim putem (u kom slučaju morate posedovati elektronski potpis).

Uz registracionu prijavu podnosi se:

  • Osnivački akt (za jednočlano društvo-odluka, za višečlano-ugovor o osnivanju)
  • Dokaz o identitetu članova društva (za rezidente-fotokopija lična karte, za nerezidente-kopija pasoša)
  • Dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja i registraciju i objavu osnivačkog akta.

Ukoliko se do osnivanja društva u društvo uplaćuje novčani ulog, odnosno unosi nenovčani ulog, potrebno je dostaviti i dokaz o tome.

Prilikom odabira poslovnog imena veoma je važno voditi računa o tome da se ispoštuje neophodna sadržina istog (naziv, pravna forma i mesto u kom firma ima sedište), a naročito se mora voditi računa o tome da odabrano poslovno ime ne sme biti istovetno poslovnom  imenu neke druge firme, odnosno mora se razlikovati od poslovnog imena neke druge firme na način da ne izaziva zabludu kod trećih lica da je reč o istom pravnom licu.

Minimalni osnovni kapital koji se traži za osnivanje firme jeste 100 dinara.

Ono što je važno napomenuti jeste da u našem sistemu danas važi tzv. jednošalterski sistem registracije, koji omogućava da zajedno sa osnivanjem firme ujedno dobijete matični broj, poreski identifikacioni broj (PIB), prijavu na PDV (ako ste se registrovali za PDV), kao i potvrdu o podnetoj prijavi na obavezno socijalno osiguranje osnivača firme.

Po podnetoj prijavi, Agencija za privredne registre donosi odluku kojom usvaja ili odbacuje Vašu prijavu, i to u roku od pet radnih dana od dana prijema prijave.

Naša kancelarija Vam stoji na raspolaganju ukoliko imate nedoumice u vezi sa osnivanjem firme ili prikupljanjem neophodne dokumentacije.

Advokat Katarina S. Božović

 

maloletnički zatvortužba zbog povrede ugleda i časti