Rad od kuće- prava i obaveze zaposlenih i poslodavaca

 u kategoriji Uncategorized @bs

S obzirom na to da se danas svet suočava sa pandemijom Korona virusa (COVID 19), neke od država koje se suočavaju sa rastom broja obolelih, bile su prinuđene da donesu odluku o uvođenju vanrednog stanja. Jedna od njih je i naša država. Ubrzo nakon proglašenja vanrednog stanja, donet je i set podzakonskih akata kojima se utvrđuju mere kroz koje će se institut vanrednog stanja obezbeđivati u praksi.

Jedna od takvih jeste i Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja. Tako su, u skladu sa pomenutom uredbom, mnogi poslodavci uputili zaposlene da posao obavljaju od kuće. Kako smatramo da je rad od kuće tema koja trenutno mnoge od vas zanima, odlučili smo da obradimo to pitanje sa pravne strane kako biste znali koja su Vaša prava i obaveze u tom slučaju.

Prvenstveno ističemo da rad od kuće nije kategorija koja je prinudno, iznenada uvedena ovih dana podzakonskim ili bilo kojim drugim aktima. Rad od kuće, zajedno sa radom na daljinu, predstavlja oblik obavljanja poslova van prostorija poslodavca i kao takav uživa punu pravnu zaštitu predviđenu Zakonom o radu.

Tako je pomenutim zakonom previđeno da zarada zaposlenog koji obavlja posao od kuće ne može ni u kom slučaju biti utvrđena u manjem iznosu od osnovne zarade zaposlenog koji radi na istim poslovima u prostorijama poslodavca. Ukoliko Vam poslodavac obračuna manju zaradu od drugog zaposlenog koji obavlja isti posao kao Vi u prostorijama poslodavca, možete svoja prava zaštiti odgovarajućim mehanizmima usled nezakonitog postupanja poslodavca (obraćanje inspekciji rada, podnošenje tužbe i dr.).

Takođe,napominjemo da imate pravo i na naknadu troškova za upotrebu sopstvenih sredstava za rad. U ovom, aktuelnom momentu u našoj državi, i ovo pitanje je od značaja, iz razloga što mnogi poslodavci nisu u kućama zaposlenih instalirali posebnu opremu za obavljanje rada (telefon, kompjuter, papir za štampanje i sl.), što znači da zaposleni stiču pravu da im poslodavac nadoknadi i taj trošak.

Za vreme rada od kuće, ukoliko to zahteva priroda posla, odnosno ukoliko je to previđeno ugovorom o radu, zaposleni može raditi prekovremeno, noću, može se izvršiti preraspodela rada, a ujedno se primenjuju i sva zakonska pravila koja se odnose na odmore (dnevni, nedeljni i godišnji odmor), kao i pravila o odsustvu.

Gorepomenuta uredba doneta je u skladu sa zakonom, i previđa obavezu svih poslodavaca da, ukoliko priroda posla to dozvoljava, omogući zaposlenima da rade od kuće. Ukoliko takvo rešenje nije moguće, odnosno ukoliko morate da nastavite da radite u prostorijama poslodavca za vreme vanrednog stanja, uredbom je predviđena obaveza poslodavca da poslovanje uskladi tako:

  • da, ukoliko je to moguće i ne iziskuje dodatna sredstva, organizuje rad u smenama, kako bi što manji broj zaposlenih i svih drugih radno angažovanih lica rad obavljao istovremeno u jednoj prostoriji,
  • omogući održavanje svih poslovnih sastanaka elektronskim, odnosno drugim odgovarajućim putem (video link, video poziv i dr.),
  • odloži službena putovanja u zemlji i inostranstvu, u skladu sa odlukom nadležnog organa o zabrani, odnosno privremenom ograničenju ulaska i kretanja.

Dakle, za vreme rada od kuće teku sva Vaša prava i obaveze iz ugovora o radu, osim ukoliko aneksom ugovora nije drugačije predviđeno. Svakako, za sve vreme trajanja rada od kuće osnovna prava, poput prava na zaradu, prava na uplatu poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, naknade troškova i sl. su zakonom zagarantovana.

Za kraj, napominjemo da poslodavac može da predvidi, odnosno ugovori, obavljanje posla van svojih prostorija samo u slučaju da su u pitanju poslovi koji nisu opasni ili štetni po zdravlje zaposlenog i drugih lica i ne ugrožavaju životnu sredinu.

Advokat Katarina S. Božović