Ujed psa lutalice-kako naplatiti odštetu

 u kategoriji Uncategorized @bs

Svedoci smo sve češćeg napada na građane od strane napuštenih ili odbačenih pasa, pa obzirom na učestalost slobodno možemo reći da ne postoji osoba koja nije upoznata sa bar jednim slučajem nastalim usled ujeda psa lutalice. Kada dođe do ujeda psa potrebno je pribaviti i obezbediti dokaze, a pre svega utvrditi da li je u pitanju vlasnički pas ili pas lutalica. U slučaju da se radi o vlasničkom psu, lice kome se treba obratiti za naknadu štete je vlasnik psa, dok se u slučaju psa lutalice treba obratiti Gradu Beogradu i Javno komunalnom preduzeću “Veterina Beograd“, međutim ako se ujed dogodio na teritoriji nekog drugog grada u Srbiji pravna lica kojima se treba obratiti za naknadu štete jesu opština ili javno komunalno preduzeće koje je zaduženo za hvatanje pasa lutalica na teritoriji gde se dogodio napad.

Kada govorimo o postupku obezbeđenju dokaza, jako je bitno pravovremeno reagovati i to odmah nakon ujeda i što pre zatražiti medicinsku pomoć (koja se najčepće sastoji od medicinskog zbirnjavanja rane i dabanja antitetanusne zaštite), a poželjno je na licu mesta pribaviti informacije u pogledu imena, adrese, kontakt telefona lica koje je videlo napad radi eventualnog svedočenja tog lica na sudu. Takođe, potrebno je obratiti se „Veterini Beograd“ ili drugom nadležnom javnom preduzeću zavisno od teritorije na kojoj se ujed dogodio radi izlaska na teren,te identifikacije i hvatanja psa lutalice.

Prilikom ujeda psa lutalice može doći do materijalne štete (npr. pocepana odeća, troškovi lečenja, gubitak zarade za vreme trajanja lečenja u težim slučajevima) i nematerijalne štete u vidu pretrpljenih fizičkih bolova i duševnih bolova usled pretrpljenog straha, naruženosti i umanjenja opšte životne aktivnosti, pri čemu nematerijalna šteta ima daleko veći značaj budući da je najčešće mnogo većeg obima od materijalne štete. U slučaju da zadobijete povrede od strane psa lutalice na javnoj površini svoje pravo na naknadu štete možete iskoristiti tako što ćete postupak voditi na dva načina: vansudski ili sudski.

U slučaju pokretanja vansudskog postupka podnosi se zahtev za naknadu štete Sekretarijatu za stambene i komunalne poslove koji mora sadržati propisane podatke u pogledu ličnih podataka povređene osobe, kontakt telefona, kratak opis događaja, priložena kopija lekarskih izveštaja, iznos koji potražuje na ime pretrpljene štete… Komisija nakon toga utvrđuje bitne činjenice i dostavlja Pravobranilaštvu mišljenje o osnovanosti zahteva i visinu iznosa naknade štete, na osnovu čega će Pravobranilaštvo sačiniti sporazum o vansudskom poravnanju i obavestiti oštećenog o datumu i mestu potpisivanja. U pomenutom slučaju naknada koja se nudi varira između 15.000 dinara i 30.000 dinara u slučajevima kada su povrede teže prirode. Prednosti ovog postupka su da nema troškova prilikom mirnog rešavanja spora, rokovi su kraći, pa je samim tim postupak mnogo brzi od sudskog, ali se iz napred navedenog vidi da su iznosi koji se nude oštećenima veoma niski. I pored svega navedenog veliki broj građana nastoji da izbegne sudski postupak za naknadu štete zbog same prirode i dužine trajanja sudskog postupka. Međutim, postavlja se pitanje da li je ovakav stav opravdan?

Sudski postupak zapravo nije komplikovan i zahteva samo jedno pojavljivanje ukoliko oštećeni ima advokata koji ga zastupa pred sudom, dok je prosek trajanja postupka oko godinu dana. Iznos novčane naknade koji se može ostvariti tokom sudskog postupka stvar je analize celokupne raspoložive dokumentacije pri čemu će sud uzeti u obzir sve dokaze koje je tužilac priložio tokom postupka, kao i nalaze i mišljenja veštaka medicinske struke. Praksa je da su ti iznosi višestruko veći od iznosa koji se nude prilikom mirnog rešavanja spora, pa se tako u sudskom postupku može dobiti iznos između 130.000,00 i 180.000,00 dinara, a kod težih telesnih povreda čak i do 500.000,00 dinara. Treba imati na umu da tuženi uvek osporava iznos koji se tužbom potražuje, pa oštećeni u cilju dokazivanja visine povreda mora sprovesti veštačenje na okolnost inteziteta i trajanja pretrpljenih fizičkih bolova i straha, kao i mogućih duševnih bolova zbog umanjenja životne aktivnosti. Ono što je bitno napomenuti je da se kod dobitka sudskog spora, koji je izvestan ukoliko posedujete gore navedene dokaze, oštećenom vraćaju svi troškovi koje je imao, a posebno naknada štete pa svakako ima smisla ostvarivati ova prava sudskim putem.

Benefiti sudskog postupka su očigledni, pa je naša preporuka da ako se odlučite za ostvarivanje prava pred sudom angažujete stručnu pomoć koja će na najbolji način zaštititi vaše interese. Za sva dodatna pojašnjenja budite slobodni da kontaktirate našu advokatsku kancelariju putem kontakt telefona ili e-maila.

Advokat Katarina S. Božović

regres, topli obrok