Naknada štete-advokat za naknadu štete

 u kategoriji Uncategorized @bs

U svakodnevnom životu često pretrpimo štetu,a da toga nismo ni svesni. U praksi se dešava da klijenti ne razlikuju materijalnu i nematerijalnu štetu, ne znaju kome bi trebalo da se obrate radi naknade štete, niti koji su načini za naknadu iste.

U sledećim redovima ćemo pokušati da Vam pomognemo u razumevanju ovog instituta, koji gotovo da čini našu svakodnevnicu.

Materijalna šteta

Dva su osnovna vida materijalne štete: svako umanjenje imovine koje pretrpite (oštećenje ili uništenje vozila, kuće, stana…) i izmakla korist (kada usled pretrpljene štete niste u mogućnosti da radite, da obavljate svoju delatnost ili kada trpite bilo kakvu drugu posledicu koja čini da ostvarujete prihode koji su manji od onih koje biste ostvarili da nikada nije došlo do štete).

Nematerijalna šteta

Osnovni vidovi nematerijalne štete jesu: pretrpljeni fizički bol, pretrpljeni duševni bolovi usled straha, umanjenja životne aktivnosti, naruženosti, povrede ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti, kao i smrti bliskog lica. Npr. u saobraćajnoj nezgodi lice pretrpi povrede takve težine koje rezultiraju nesnošljivim fizičkim patnjama, intenzivnim strahom, estetskom naruženošću, ali i umanjenjem životne aktivnosti (osoba više ne može da hoda kao što je to činila pre saobraćajne nezgode, ne može da se sagne, ne može da piše, ne može da rađa decu ili doživljava slične ozbiljne posledice koje je onemogućavaju da preduzima neke osnovne svakodnevne radnje, što sveukupno utiče na kvalitet njenog života). Svaki pobrojani vid štete daje Vam pravo na naknadu iste.

Svakako pomoć u definisanju koje vidove štete ste pretrpeli prilikom štetnog događaja uvek može da Vam pruži stručno lice, procenitelj ili advokat za naknadu štete.

Postupak za naknadu štete

Pre podnošenja tužbe nadležnom sudu (bilo da to činite sami ili da to u više ime čini advokat za naknadu štete), imate pravo da se u mirnom, vansudskom postupku obratite štetniku ili licu koje je odgovorno da štetu nadoknadi. Verovatno se pitate koja je razlika između tih lica i kako je moguće da to nije isto lice, međutim često se dešava da umesto lica koje nam je prouzrokovalo štetu, istu nadoknađuje neko drugi.

Pokušaćemo da objasnimo na plastičnom primeru.

Recimo, ukoliko u saobraćajnoj nezgodi na Vašem automobilu nastane materijalna šteta, a Vi pretrpite nematerijalnu štetu kao posledicu telesne povrede koju ste zadobili u nezgodi (bol, strah, naruženost..), Vašu štetu će nadoknaditi osiguravajuće društvo kod kojeg je automobil čiji je vozač prouzrokovao štetu osiguran od autoodgovornosti, a ne to lice. (svako vozilo mora biti osigurano od autoodgovornosti kod osiguravajućeg društva, jer u protivnom ne bi moglo da se registruje)

Takođe, na primer, ukoliko Vam štetu nanese maloletno lice koje nije navršilo 7. godinu života, za štetu koja je nastala odgovara njegov roditelj.

To su samo neki od slučajeva kod kojih Vam štetu neće nadoknaditi lice koje ju je direktno prouzrokovalo, te je zbog toga najvažnije pitanje kome se obratiti za naknadu štete, ali i kolike novčane iznose potraživati od odgovornog lica.

Međutim, ukoliko Vam to lice ne nadoknadi štetu ili je nadoknadi delimično, imate pravo da protiv odgovornog lica podnesete tužbu nadležnom sudu, a u kom će sud na osnovu izvedenih dokaza, a naročito veštačenja (saobraćajno-tehničke, mašinske ili medicinske struke, ali i veštačenja sudske medicine) utvrditi da li je to lice odgovorno i kolika je tačna visina pretpljene štete.

Nakon što veštaci odrede visinu pretprljene štete, na Vama je da taj iznos novčano izrazite, a kako bi Vaša šteta bila nadoknađena u punom iznosu, preporučljivo je da Vam pomoć u zastupanju  pruži advokat za naknadu štete https://bozoviclegal.com/kontakt/.

Advokat Katarina S. Božović

advokat za mobingnaplata duga-izvršni postupak