Nepoznata adresa tuženog

 u kategoriji Uncategorized @bs

 

U našoj sudskoj praksi nisu retke situaciji u kojima je nepoznata adresa tuženog, tuženi izbegava prijem tužbe (i drugih pismena( ili se nalazi u inostranstvu). Međutim, takva startna pozicija ne bi trebalo građane da demotiviše u nameri da pokrenu sudski postupak, jer u našem pravnom sistemu postoji veoma efikasno rešenje za ovakav problem-postavljanje privremenog zastupnika.

Tužba predstavlja zahtev koji se podnosi sudu radi pružanja pravne zaštite, a čiju formu i sadržinu propisuje Zakon o parničnom postupku. Elementi koje mora da sadrži svaka tužba su tužbeni zahtev, činjenice, dokazi, kao i prebivalište, odnosno boravište tuženog. Ako je tužba nepotpuna u pogledu obaveznih elemenata, a tuženi u ostavljenom roku ne otklone nedostatke iz tužbe, sudija će rešenjem odbaciti tužbu kao neurednu. Međutim, ovo pravilo ne važi kad tužilac u ostavljenom roku ne dostavi sudu tačnu adresu tuženog.

Ukoliko protekne rok za dostavljanje tačne i potpune adrese tuženog, sud je dužan da po službenoj dužnosti pribavi od nadležnog organa adresu prebivališta ili boravišta stranke kojoj pismeno treba lično dostaviti.

Primera radi: Stanar zakupodavcu ostavi neplaćene račune i iseli se iz stana. Zakupodavac je zainteresovan za pokretanje sudskog postupka, zna samo ime i prezime tog lica, ali ne i njegovu novu adresu?

U tom slučaju sud će zatražiti od policije da prema poznatim podacima pribavi adresu na kojoj je prijavljen tuženi, međutim ako sud i na taj način ne pribavi tačnu adresu tuženog, istom će se postaviti privremeni zastupnik. Ovo procesno rešenje nikako se ne može smatrati uskraćivanjem tuženog da raspravlja pred sudom, budući da se privremeni zastupnik stara o interesima tuženog i njegova ovlašćenja prestaju kada se tuženi ili njen punomoćnik pojave pred sudom. Na ovaj način se štiti pravo tuženog na jednaku i pravičnu zaštitu njegovih prava, a ujedno poštuje i raspravno načelo. Privremeni zastupnik se postavlja rešenjem, a istovremeno se dostavlja oglas o postavljanju privremenog zastupnika „Službenom glasniku“ Republike Srbije.

Na isti način se rešava i situacija kada tuženi izbegava prijem pismena, smatrajući da će na taj način izbeći sudski postupak. Međutim, veoma je važno znati da ni ovi, niti slični razlozi nepojavljivanja tuženog pred sudom ne sprečavaju zainteresovanu stranku da ostvari svoja prava.

U situaciji kad se tuženi ili njegov zakonski zastupnik koji nemaju punomoćnika nalaze u inostranstvu, a dostavljanje ne može da se izvrši, sud rešenjem postavlja privremenog zastupnika. Funkcija tog lica je ograničena na primanje pismena. Takvog punomoćnika na poziv suda treba da postavi stranka koja nema punomoćnika u Srbiji, a nalazi se u inostranstvu. Međutim, ako stranka ili njen zakonski zastupnik ne postave punomoćnika za prijem pismena, to će učiniti sud i o tome ih obavestiti, a na koji način se smatra da je dostavljanje uredno izvršeno.

Dakle, zakon štiti Vaša prava i obiluje normama koje u svakom momentu otklanjaju mogućnost da se sudski postupak izbegne, odnosno prava ne ostvare. Ovo je bitno znati kako bi se ohrabrila zainteresovana lica za pokretanje postupka.

Za sve nedoumice ovog tipa budite slobodni da kontaktirate našu advokatsku kancelariju putem kontakt telefona ili e-maila.

Advokat Katarina S. Božović

prekovremeni sati naplatareklamacija garancija povrat novca